Údržba či aktualizace stránek ...

Web je v současné době zavřen pro údržbu. Navštivte nás později.

Stránky v současné době procházejí údržbou nebo aktualizací.

Z tohoto důvodu není možné objednat žádný produkt z naší nabídky.

Omlouváme se a zkuste to prosím později.

V případě reklamace produktu prosím využijte následující odkaz.

(https://turbado.cz/reklamace-produkt)

Pokud máte zájem o některý z našich produktů, můžete využít služeb e-shopu czechcom.cz

Obchodní podmínky

 

Turbado.cz  s.r.o.

se sídlem K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice

identifikační číslo: 01625071

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26260

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese turbado.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Turbado.cz s.r.o., se sídlem K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, identifikační číslo: 01625071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26260 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese turbado.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku" Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801388067/2010, vedený u společnosti Turbado.cz s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ahoj@turbado.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, adresa elektronické pošty ahoj@turbado.cz, telefon +420 777 994 893.

 

V Českých Budějovicích dne 27.10.2017

 

Turbado.cz , s.r.o. zprostředkuje také uzavření smluv na dálku třetím stranám, jejich všeobecné obchodní podmínky najdete na jejich webové stránce, ale také v tomto PDF.

 

Príloha obchodních podmínek

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační protokol / Oznámení o reklamaci

 

Zjednodušené obchodní podmínky - Pronájem

 

 

Zákazník má možnost si objednané zboží místo koupě i pronajmout za výhodných podmínek.

Nabízíme Vám přístup k nejnovější elektronice za skvělé ceny.

Zaplatíte určenou částku pro zajištění Vašich produktů.

Používejte Vaše produkty tak dlouho jak chcete.

Pokud se rozhodnete, že už o produkt nemáte zájem, vrátíte nám ho a my Vám vrátíme část peněz.

Následně ho opravíme a nabídneme jako použité zboží. Pokud si ho někdo koupí, rozdělíme si s Vámi zisk.

Řídíme se minimalistickou filozofií: mějte pouze co potřebujete. Zbavte se všeho, co už nepoužíváte.

Podle vybrané nabídky získáte tyto výhody:

  ZÁKLAD PREMIUM
doručení: expresně na další pracovní den zdarma
objednávka: rychle a jednoduše
recyklace produktů: kdykoli s dovozem zdarma
zkouška zboží: 15 dnů 30 dnů
poštovné: zdarma k Vám zdarma k Vám i od Vás
2-letá záruka: záruka od výrobce expres záruka do 2 pracovních dnů
mimo záruční opravy: ceny jako v servistel.cz ceny jako v servistel.cz - 10%
výměna za nový model jednou ročně: plná částka premium ocenění zboží**
vrácení zboží: základní ocenění zboží** premium ocenění zboží**
otevírací hodiny: standardní rozšířené
 
cena: základní cena +10%*

 

*    a nejlepší na tom je, že pokud Premium služby nevyužijete, peníze Vám vrátíme
**   obecné pravidlo je, že v Premium dostanete dvojnásobek toho, co v Základ
*** dáme Vám slevu 10% pokud vrátíte svůj produkt za Premium odkupné ** a znovu si objednáte Premium služby

 

Kompletní Všeobecné Obchodní podmínky výlučně k PRODEJI najdete zde.

 

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRONÁJEM VÝROBKŮ (GENIUS)

PRO OSOBY, KTERÉ JSOU SPOTŘEBITELI

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky k pronájmu zboží (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Smluvními stranami, kde na jedné straně je společnost TEULTD LTD, se sídlem Suite 2, First Floor, Kenwood House, 77A Shenley Road, Borehamwood WD6 1AG, Velká Británie, ve věcech týkajících se TEULTD LTD, organizační složka, se sídlem Šafárikova 5922/39, 080 01 Prešov, Slovenská republika,  identifikační číslo: 47896191, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, Oddíl: Po, Číslo vložky: 10436/P, jako pronajímatel (dále jen „Pronajímatel“) a na straně druhé je osoba nájemce, který je objednatelem Služby a Spotřebitelem (dále jen „Nájemce“).
1.2 Právní vztah, který vzniká na základě těchto VOP a souvisejících právních úkonů je vztahem nájemným, na jehož základě si Nájemce pronajímá od Pronajímatele přesně specifikované zboží v dané Objednávce (dále jen „smlouva“) a bližší podmínky Smlouvy jsou určeny těmito VOP a dalšími souvisejícími právními úkony směřujícími k uzavření a plnění Smlouvy, které proběhnou před uzavřením Smlouvy a/nebo během jejího plnění Smluvní strany. Nabízené zboží k pronájmu je možné vybírat prohlížením katalogu nabízených výrobků na našich webových stránkách www.turbado.cz
1.3 Jménem a na účet Pronajímatele ve věcech týkajících se uzavření Smlouvy a plnění povinností ze Smlouvy, pokud nejde o práva a povinnosti, které musí vykonat přímo Pronajímatel, vystupuje na území České republiky Turbado.cz s.r.o., se sídlem K. Světlé 2238/2, České Budějovice 370 04, IČO: 01625071, zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 26260, telefonní číslo: +420 777 994 893, email: ahoj@turbado.cz (dále jen „Obchodní zástupce“).
1.4 Nájemce podáním Objednávky (zaškrtnutím políčka před odesláním Objednávky) potvrzuje, že se obeznámil s těmito VOP, podmínkami objednané Služby a/nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky a že se jimi bude spravovat celý smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem, který vznikl prostřednictvím jakékoliv internetové stránky Pronajímatele, bez ohledu na to, zda tuto internetovou stránku provozuje přímo Pronajímatel nebo jeho jménem a na jeho účet jiná osoba  nebo ve svém jméně a na účet Pronajímatele jiná osoba (dále jen „Web“) a jehož obsahem je dodání Služby pronájmu zboží prezentovaného na Webu a na všechny vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem vzniklé zejména při uzavření Smlouvy a plnění vzájemných práv a povinností ze Smlouvy. Kopii VOP obdrží Nájemce jako přílohu Potvrzení Objednávky na zadanou emailovou adresu.
1.5 VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě, že Pronajímatel a Nájemce uzavřou písemnou Smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od VOP, budou ustanovení Smlouvy upřednostněny před VOP. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální Smlouvou, má přednost text individuální Smlouvy. Právní vztahy Pronajímatele s Nájemcem, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.
1.6 Nájemce si je vědomý, že mu objednáním Služeb, které jsou v obchodní nabídce Pronajímatele, nevznikají žádné práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Pronajímatele a Obchodního zástupce nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuté jinak.
1.7 Seznam Předmětů nájmu na Webu elektronického obchodu je katalogem běžně dodávaného Předmětu nájmu a Pronajímatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených Předmětů nájmu. Dostupnost příslušného Předmětu nájmu je možné vždy ověřit u Obchodního zástupce.
 

2. DEFINICE POJMŮ

2.1 Pronajímatel je výlučně osoba TEULTD LTD tak, jak je identifikovaný v bodě 1.1 těchto VOP, a to bez ohledu na to jaký subjekt jedná jeho jménem a na jeho účet, včetně Obchodního zástupce. Práva a povinnosti z pronájmu vůči Nájemci vznikají výlučně přímo Pronajímateli bez ohledu na formu zprostředkování nebo ujednání Smlouvy. Pronajímatel se v souvislosti s poskytováním Služeb na jednotlivých dokumentech, které souvisí se Smlouvou může označovat také jako Dodavatel služby, přičemž jde o tutéž osobu jako je Pronajímatel.
2.2 Nájemcem je osoba, která projevila zájem o Služby prostřednictvím Objednávky, a to přes elektronické prostředky, ať už na Webu nebo přes jinou elektronickou nebo internetovou platformu nebo přes jiný komunikační kanál a vstoupila do Smlouvy na straně Nájemce. Nájemce do doby Potvrzení Objednávky a vzniku Smlouvy je v těchto VOP označen také jako Zájemce o Služby. Nájemce se v souvislosti s využívaním Služeb na jednotlivých dokumentech, které souvisí se Smlouvou může označovat také jako Odběratel služby, přičemž jde o tutéž osobu jako je Nájemce.
2.3 Spotřebitelem je osoba Nájemce, která při uzavření a plnění Smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
2.4 Obchodním zástupcem je osoba, která jménem a na účet Pronajímatele nebo svým jménem a na účet Pronajímatele provozuje příslušný Web, přijímá Objednávky, uzavírá Smlouvy, přijímá plnění ze Smlouvy od Nájemce a zabezpečuje plnění povinnosti Pronajímatele ze Smlouvy, zejména přijímá a vyřizuje reklamace vad Předmětu nájmu. Tam kde se v těchto VOP uvádí Pronajímatel, pokud má něco přímo vykonat ve vztahu k Nájemci nebo Zájemci o Služby, je oprávněn tak učinit přímo avšak na účet Pronajímatele Obchodní zástupce. Stejně povinnosti a práva, které vykonává a uplatňuje Nájemce/ Zájemce o Služby vůči Pronajímateli, může tak učinit vůči Obchodnímu zástupci. Obchodnímu zástupci však přímo nevznikají žádné práva a povinnosti ze Smlouvy vůči Nájemci nebo jiné třetí osobě, neboť tyto vznikají výlučně Pronajímateli. Obchodní zástupce se v souvislosti s poskytováním Služeb na jednotlivých dokumentech, které souvisí se Smlouvou může označovat také jako Zprostředkovatel služby, přičemž jde o tutéž osobu jako je Obchodní zástupce.
2.5 Smluvními stranami jsou Pronajímatel a Nájemce, kteří uzavřeli způsobem podle těchto VOP Smlouvu se jsou vázáni jejím obsahem.   
2.6 Smlouvou je smlouva, která je výsledkem potvrzení Objednávky Nájemce a její akceptace ze strany Pronajímatele a jejíž obsahem je pronájem příslušného zboží nebo movité veci, či jiné hmotné či nehmotné majetkové hodnoty a z níž vznikají na straně Pronajímatele povinnosti odevzdat Nájemci Předmět nájmu, zajišťovat další povinnosti ve smyslu Smlouvy a těchto VOP a Nájemci vzniká povinnost Předmět nájmu přijmout, starat se o něj  a nakládat s ním v souladu se Smlouvou a těmito VOP a hradit Cenu a plnit další povinnosti ve smyslu Smlouvy a těchto VOP. Uzavřením Smlouvy postupuje Pronajímatel Nájemci právo na užívání Předmětu nájmu během sjednané doby.
2.7 Objednávkou je elektronický formulář pro objednávání Služeb ze strany Nájemce od Pronajímatele prostřednictvím Webu nebo jakýkoli jiný projev vůle Nájemce uzavřít s Pronajímatelem Smlouvu s jejím obsahem jako je uveden výše, a to například telefonicky, emailem nebo prostřednictvím jiné komunikace na dálku. Objednávkou se Nájemce zavazuje řádně plnit svoje povinnosti ve smyslu Smlouvy, je si vědomý toho, co je obsahem Smlouvy a jaký právní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem vzniká a že je povinný platit Cenu a složit Kauci. Odesláním Objednávky a zaškrtnutím příslušného políčka v rámci Objednávky Nájemce zároveň potvrzuje, že se obeznámil s obsahem těchto VOP, přečetl si je, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.   
2.8 Službou je služba, kterou poskytuje Pronajímatel Nájemci na základě Smlouvy, a jejímž obsahem je pronájem Předmětu nájmu a případně i další doplňkové, nadstandartní a prémiové služby, pokud si je Nájemce objednal a platí za ně řádně a včas Cenu.  
2.9 Předmětem nájmu je zboží, movité věci nebo jiné hmotné nebo nehmotné majetkové hodnoty, které jsou určitelné a jsou schopny být Předmětem nájmu tak, aby o jejich povaze a určení nevznikaly žádné pochybnosti. Předmětem nájmu ve vztahu ke konkrétní Smlouvě je vždy ten Předmět nájmu, jak je definován v příslušné Objednávce Nájemce a o který projevil zájem Nájemce na Webu prostřednictvím Objednávky a jejím odesláním Pronajímateli.
2.10 Prodejem se v souvislosti se Smlouvou rozumí vždy prodej Služby, ať už je vůči Nájemci používaný tento pojem v jakémkoliv významu a kontextu a jakýmikoli komunikačními prostředky.
2.11 Nákupem se v souvislosti se Smlouvou rozumí vždy nákup Služby, ať už je vůči Nájemci používán tento pojem v jakémkoliv významu a kontextu a jakýmikoli komunikačními prostředky.
2.12 Zbožím se rozumí vždy věc, která je Předmětem nájmu a je pronajata Nájemci na základě Smlouvy, jde tedy o věc, která tvoří Předmět nájmu. Zboží může být v souvislosti se Smlouvou označen jako Produkt, avšak vždy se jím myslím Zboží, resp. Předmět nájmu.
2.13 Množstvím Zboží se rozumí počet, kvantita, objem, resp. množství pronajatých předmětů nebo počet Předmětů nájmu, které si Nájemce objednal a tvoří Předmět nájmu.
2.14 Datem uveden na dokladech vystavených v souvislosti se Smlouvou je skutečnost od kdy začíná běžet Smlouva, kdy převezme Nájemce Předmětu nájmu, tedy jde o jiné datum než datum Objednávky.
2.15 Cenou je částka nájemného, kterou je Nájemce za užívání Předmětu nájmu na základě Smlouvy povinný platit Pronajímateli způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto VOP. Cenou je zároveň i finanční plnění za všechny Služby, které Nájemce užívá a Pronajímatel mu je poskytuje. Cena za pronájem Předmětu nájmu je ve výši 0,02 Eur ročně (pokud není zvlášť ujednáno jinak) během trvání Smlouvy, přičemž na Cenu nájmu je vystavena Pronajímatelem faktura, která je doručena Nájemci způsobem dohodnutým v těchto VOP. Cenou se vždy rozumí i Kauce, resp. Depozit, tedy první platba ze strany Nájemce, resp. Odběratele Služeb Pronajímateli.
2.16 Kaucí je částka, kterou je povinen složit Nájemce ve prospěch Pronajímatele při vzniku Smlouvy a která plní výhradně funkci zabezpečovací pro případ mimořádných událostí, které mohou, ale také nemusí nastat v budoucnu po dobu trvání Smlouvy (např. poškození, ztráta nebo jiné znehodnocení Předmětu nájmu). kauce je částkou, která má vratný charakter, pokud jsou pro to splněny podmínky podle Smlouvy a těchto VOP. Kauci přijímá buď přímo Pronajímatel nebo jménem a na účet Pronajímatele Obchodní zástupce nebo třetí osoba. Výšku kauce určuje Pronajímatel nebo Obchodní zástupce nebo třetí osoba pověřená Pronajímatelem a její předběžná výška je obsahem Katalogu zboží a konečná výška je obsahem Potvrzení Objednávky. O přijetí Kauce vystaví Pronajímatel Nájemci písemné potvrzení, které může být označeno názvem i jako faktura. Na jednotlivých dokumentech souvisejících se Smlouvou se Kauce může označovat také jako Depozit, přičemž jde o jiné označení stejného pojmu a se stejným obsahem a právním významem jako je obsah a právní význam pojmu Kauce.
2.17 Celkovou sumou se v souvislosti s doklady vystavenými Nájemci rozumí částka složené Kauce.
2.18 Dodací adresou je místo převzetí a předání Předmětu nájmu do užívání Nájemci na základě Smlouvy, které označil Nájemce v Objednávce.
2.19 Převzetím Zboží se rozumí okamžik převzetí a předání Předmětu nájmu do užívání Nájemci na základě Smlouvy.
2.20 Zárukou se rozumí doba garance, Garanční doba, během které odpovídá za vady Předmětu nájmu Pronajímatel za podmínek uvedených v těchto VOP.
2.21 Fakturou se rozumí jakýkoliv doklad, listina, kterou v daném případě nemusí být právě daňový doklad, ale může jím být v daném případě i potvrzení o složení Kauce nebo jiné odpovídající částky v souvislosti s poskytováním Služeb.
2.22 Registrací Nájemce je činnost Nájemce, na jejímž základě si Nájemce vytváří vlastní konto na Webu, které mu umožňuje pravidelný přístup ke všem informacím týkajících se Smlouvy a umožňuje mu komunikovat ve věcech Smlouvy a dalších Objednávek s Pronajímatelem prostřednictvím svého konta. Registrace Nájemce je dobrovolná. Součástí konta Nájemce je také schránka dokumentů, kde pronajímatel doručuje Nájemci různé oznámení a jiné informace a dokumenty podle těchto VOP. 
2.23 Reklamačními podmínkami jsou podmínky, které vymezují vzájemná práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce a týkají se uplatňování vzájemné odpovědnosti za kvalitní vlastnosti Předmětu nájmu od momentu vzniku Smlouvy až po její zánik, a to zejména pokud jde o vady, kterou lze na Předmětu nájmu vyskytnout během trvání Smlouvy. Reklamační podmínky vymezují přesná pravidla, která se týkají především odpovědnosti za vady Předmětu nájmu, které se vyskytnou na Předmětu nájmu po vzniku Smlouvy a způsob, jakým dochází k odstranění těchto vad a na koho náklady.
2.24 Webem je internetová stránka, platforma nebo jiné elektronické řešení, prostřednictvím kterého dochází ke zveřejnění katalogu Předmětů nájmu, objednávání služeb a uzavření Smlouvy, případně k plnění dalších práv a povinností během trvání Smlouvy. Webem je jakékoli řešení podle předcházející věty bez ohledu na to, kdo Web provozuje, tedy zda přímo Pronajímatel nebo jeho jménem a účet Pronajímatele Obchodní zástupce nebo třetí osoba.
2.25 Katalogem zboží je nabídka zboží a dalších Předmětů nájmu s uvedením jejich detailních technických a jiných parametrů a údajů, které jsou obsahem Služby a jsou určeny Zájemcům o Služby a o tyto Předměty nájmu prostřednictvím Služby. 
2.26 Elektronickou komunikací je komunikace mezi Pronajímatelem nebo Obchodním zástupcem nebo třetí osobou pověřenou Pronajímatelem, které jednají vždy na účet Pronajímatele a osobou, která má zájem o Služby a která má zájem se stát Nájemcem ze Smlouvy. Elektronická komunikace probíhá výhradně prostřednictvím elektronického doručování dokumentů, informací nebo oznámení na kontaktní emailovou adresu Nájemce nebo do účtu Nájemce, které si vytvořil Registrací Nájemce. Tímto je splněna podmínka písemnosti s čím obě strany souhlasí. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře na Webu. Výjimečně probíhá komunikace mezi Smluvními stranami i ve formě listinné doručované na kontaktní adresu pro písemný styk druhé strany, pokud tak vyžaduje příslušný právní předpis. Nájemce je povinen při uzavírání Smlouvy a odesílání Objednávky vytvořit si buď své konto Registrací Nájemce nebo uvést kontaktní emailovou adresu.
2.27 Orgánem dozoru je subjekt, který vykonává kontrolu nad podnikáním Pronajímatele v souvislosti s poskytováním Služeb a je určen v příslušných ustanoveních evropské legislativy a vnitrostátních předpisech o kontrole na vnitřním trhu, přičemž je jím výlučně orgán na území Slovenské republiky, pod jurisdikci, pod kterou spadá Pronajímatel a je jím následující orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, tel. č. 051/ 7721 597.
 

3. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Smlouva se uzavírá závazným akceptováním návrhu na uzavření Smlouvy Nájemce ze strany Pronajímatele ve formě emailové zprávy zaslané Nájemci na jeho emailovou adresu, kterou uvedl na Objednávce a / nebo ve formě Nájemcem vyplněného a odeslaného formuláře na Webu a / nebo ve formě telefonické objednávky Nájemce adresované Pronajímateli nebo osobám, které konanou jeho jménem a na jeho účet (dále jen "Objednávka"). Objednávka musí obsahovat všechny povinné údaje tak jak to vyplývá z formuláře Objednávky, která je obsahem Webu. Za správnost vyplnění údajů a jejich aktuálnost odpovídá výlučně Zájemce o Služby.
3.2 Před odesláním objednávky je Zájemce o Služby povinen zaznamenáním příslušného políčka vyjádřit souhlas s těmito VOP a je povinen se s nimi seznámit a přečíst si je. Zájemce o Služby může zároveň zaznamenat políčko na zasílání novinek o Službách Pronajímatele jakož i souhlas se zasíláním marketingových informací Pronajímatele, Obchodního zástupce a třetích osob. Svůj souhlas podle předchozí věty může Zájemce o Služby / Nájemce kdykoli odvolat prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu poskytovatele Webu.  
3.3 Závazným akceptováním Objednávky je emailové potvrzení Pronajímatele Nájemci o akceptování jeho Objednávky po předchozím přijetí Objednávky Pronajímatelem a po ověření dostupnosti Předmětu nájmu, kterého se Objednávka týká, jakož i termínu předání Předmětu nájmu, určení výšky Kauce a dalších parametrů Předmětu nájmu tak, aby bylo možno plně akceptovat Objednávku (dále jen Potvrzení Objednávky "). V případě určení vyšší částky Kauce, než byla obsahem Katalogu zboží před odesláním Objednávky, má Pronajímatel povinnost vyžádat si od Zájemce o Služby souhlas se změněnou sumou Kauce před Potvrzením Objednávky. Až udělením souhlasu Zájemce o Služby se změněnou sumou Kauce a následným Potvrzením (akceptováním) Objednávky ze strany Pronajímatele se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny Ceny jsou na Webu uváděny s DPH, a to bez ohledu na to zda daná Cena podléhá DPH nebo nepodléhá DPH. Automaticky provedeno oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému Pronajímatele, které Zájemce o Služby obdrží na svou emailovou adresu ihned po odeslání Objednávky od Pronajímatele se ještě nepovažuje za závazné Potvrzení Objednávky; toto oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění Zájemce o Služby o obdržení jeho Objednávky. Na e-mailovou adresu Zájemce o Služby a Nájemce mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho Objednávky. 
3.4 Potvrzení Objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci Předmětu nájmu, jehož nájem je předmětem Smlouvy, dále údaje o výšce Kauce a / nebo o Ceně jiných Služeb a výši nájemného, údaj o lhůtě předání Předmětu nájmu, název a údaje o místě, kde má být Předmět nájmu předán a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy Předmětu nájmu na dohodnuté místo doručení Předmětu nájmu pro nájemce, údaje o Pronajímateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.
3.5 Zájemce o Služby a / nebo Nájemce může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky Pronajímateli ve lhůtě do 24 hodin od doručení Objednávky Pronajímateli oznámení, že Objednávku ruší. Zájemce o Služby / Nájemce je povinen v oznámení o zrušení Objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného Předmětu nájmu. V případě zrušení Objednávky Pronajímatel neúčtuje Zájemci o Služby / Nájemci žádné poplatky související se zrušením Objednávky.
3.6 Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit pouze v případě, kdy Zájemce o Služby / Nájemce Předmět nájmu ještě nepřijal a nesložil Kauci.
3.7 V případě, že Zájemce o Služby objedná Služby v rozporu s těmito VOP nebo podmínkami příslušné akce, Pronajímatel je oprávněn Objednávku Zájemce o Služby stornovat. Zájemce o Služby nemá automatický nárok na poskytnutí Služeb a uzavření Smlouvy a Pronajímatel může odmítnout uzavření Smlouvy, pokud to bude opodstatněné na straně Pronajímatele. O stornování nebo odmítnutí Objednávky bude Zájemce o Služby informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady Ceny a / nebo Kauce nebo jejich části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s Pronajímatelem nedohodne jinak. 
3.8 Smlouva vzniká Potvrzením Objednávky, předáním Předmětu nájmu a složením Kauce ze strany Nájemce Pronajímateli.
3.9 Vzniklou Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody Smluvních stran, pokud není v těchto VOP výslovně uvedeno jinak nebo pokud se v příslušném případě Strany výslovně nedohodnou jinak, kdy je možné danou Objednávku měnit i telefonicky nebo prostřednictvím emailové komunikace.
3.10 Uzavřená Smlouva je Pronajímatelem archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Nájemce má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých webech a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Nájemcem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet apod.) Pro uskutečnění Objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Nájemce používá. Pokud jsou Nájemcem objednávány Služby, potom tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.
3.11 Součástí procesu odeslání objednávky může být volba Zájemce o Služby, že provede Registraci Nájemce v systému Pronajímatele, která usnadňuje další Objednávky Zájemce o Služby jakož i komunikaci Pronajímatele a Nájemce vzájemně během trvání Smlouvy. Provedením Registrace Nájemce, Zájemce o Služby / Nájemce výslovně akceptuje, že jakákoli komunikace mezi Pronajímatel a Nájemcem během trvání Smlouvy se uskutečňuje prostřednictvím účtu, resp. schránky dokumentů, která je součástí konta Nájemce v systému Registrace Nájemce. Doručení různých oznámení, listin a dokumentů je možné uskutečnit doručením do schránky dokumentů v rámci konce Nájemce, s čím Nájemce výslovně souhlasí a je si vědom toho, že tento účet slouží i pro účely doručování dokumentů a oznámení. Při vytvoření Registrace Nájemce je Nájemce o všech těchto informacích vyrozuměn a seznámen. Nájemce má možnost si aktivovat tzv. notifikaci přijatých zpráv ve schránce dokumentů, která bude zasílat informace o přijetí zprávy ve schránce dokumentů nebo uložení dokumentu nebo oznámení do schránky dokumentů na emailovou adresu Nájemce. Nájemce bere na vědomí, že dokumenty ve schránce dokumentů se uchovávají maximálně po dobu 90 dní a po této lhůtě budou automaticky vymazány. Nájemce je povinen si dokumenty archivovat na své vlastní úložiště dat, jinak se nebude moci po lhůtě 90 dnů k těmto dokumentům vrátit a seznámit se s jejich obsahem.
 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

4.1 Pronajímatel je výlučným vlastníkem Předmětu nájmu.
4.2 Pronajímatel má právo na zaplacení Ceny za Služby a složení Kauce, a to ve výši vyplývající ze Smlouvy. 
4.3 Pronajímatel je povinen předat Předmět nájmu ve stavu způsobilém k účelu užívání, jak vyplývá z jeho charakteru a v takovém stavu ho i po dobu trvání Smlouvy udržovat, pokud není v těchto VOP uvedeno jinak.
4.4 Pronajímatel umožňuje Nájemci nerušené užívání Předmětu nájmu bez omezení, s výjimkou pravidel užívání uvedených ve Smlouvě a těchto VOP.
4.5 Pronajímatel je povinen provádět opravy Předmětu nájmu, které není povinen provést Nájemce, a které jsou nezbytné pro udržení Předmětu nájmu ve stavu způsobilém smluvenému užívání.
4.6 Pronajímatel se zavazuje poskytnout Nájemci všechny podklady, doklady a informace, které jsou nezbytné pro řádné užívání Předmětu nájmu a splnění povinností Nájemce podle Smlouvy a příslušných právních předpisů.
4.7 Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě potřeby jakkoli zasáhnout do obsahu Webu, včetně změny nabídky Katalogu zboží a jednotlivých Služeb jakož i těchto VOP, a to bez předchozího souhlasu nebo oznámení Nájemci.
4.8 Pronajímatel je oprávněn omezit, přerušit nebo zastavit poskytování Služeb z operativních důvodů na straně Pronajímatele včetně zablokování přístupu ke Službám, např. v důsledku nevyhnutelné zprávy, opravy, údržby obsahu Webu, zneužití Služeb nebo závažného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP nebo zákonných povinností ze strany třetí osoby, Nájemce nebo Zájemce o Služby, a to i bez předchozího souhlasu a oznámení Nájemci / Zájemci o Služby.
4.9 Pronajímatel má právo měnit obsah Webu dle svého uvážení, odstraňovat jakoukoliv jeho část obsahu, či úplně pozastavit provozování Webu, a to bez předchozího souhlasu a oznámení Nájemci / Zájemci o Služby. Nájemce tak může být zablokován, a to natrvalo nebo dočasně, k přístupu k obsahu Webu a svému účtu a ke Službám; tímto není dotčena povinnost Nájemce řádně plnit povinnosti ze Smlouvy.
4.10 Pronajímatel je oprávněn stornovat jakoukoliv Objednávku z důvodu nedostupnosti Předmětu nájmu nebo pokud Pronajímatel není schopen poskytnout Předmět nájmu Nájemci nebo mu poskytnout Služby, a to včetně nemožnosti Předmět nájmu odevzdat v čase a za cenových podmínek předpokládaných nabídkou v Katalogu zboží. O stornování objednávky bude Zájemce o Služby informován Telefonicky nebo emailem bez zbytečného odkladu.
 

5. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

5.1 Nájemce je povinen se podrobně seznámit s těmito VOP, pravidly užívání Předmětu nájmu, postupy objednávání Služeb a uzavírání Smlouvy před tím, než projeví zájem o Služby.
5.2 Nájemce plně odpovídá za obsah jím poskytnutých údajů v rámci Objednávky, které musí být pravdivé a úplně a nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a nesmí zasahovat do práv a právem chráněných zájmů Pronajímatele a třetích osob. Nájemce plně odpovídá za užívání Webu a práci s ním i za on-line Služby, které užívá před uzavřením smlouvy a během trvání Smlouvy.
5.3 Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli změnu svých údajů, které uvedl v Objednávce, především změnu emailové adresy, jinak nese plnou odpovědnost a rizika za případně nedoručení oznámení a dokumentů ze strany Pronajímatele. V případě, že změnu údajů Nájemce Pronajímateli neoznámí nebo při zadávání Objednávky uvede nesprávné nebo neúplné údaje, pro Pronajímatele jsou závazné původní údaje uvedené Zájemcem o Služby / Nájemcem.  
5.4 Nájemce je povinen si zálohovat všechny informace a dokumenty, které jsou obsahem jeho Registrace Nájemce, jeho konta a celého smluvního vztahu (faktury, objednávky, potvrzení objednávek, osobní údaje apod.).
5.5 Nájemce souhlasí s tím, aby mu Pronajímatel zasílal veškeré informace o smluvním vztahu na jeho emailovou adresu uvedenou při Objednávce, resp. do jeho konta na Webu, pokud došlo k jeho zřízení ze strany Nájemce.  
5.6 Nájemce je povinen řádně převzít předávaný Předmět nájmu a převzetí potvrdit.
5.7 Nájemce je povinen řádně a včas platit Cenu za Služby a složit Kauci. 
5.8 Nájemce je oprávněn po dobu trvání Smlouvy užívat Předmět nájmu způsobem, na který je Předmět nájmu svým charakterem určen. Nájemce nesmí užívat Předmět nájmu na účely, kterou jsou v rozporu s jeho technickým určením nebo na jaký účel byl Předmět nájmu výrobcem vyrobený a určený.
5.9 Nájemce není oprávněn Předmět nájmu zcizit, založit, pronajmout, půjčit jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. V případě, že Nájemce poskytne Předmět nájmu třetí osobě do užívání, odpovídá za toto užívání tak, jak by Předmět nájmu užíval sám a nese plné riziko a odpovědnost za případné vady, které se na Předmětu nájmu vyskytnou.
5.10 Nájemce je povinen se vyvarovat užívání Předmětu nájmu tak, aby na něm vznikala vážná škoda, zejména vystavovat Předmět nájmu vnějším nepřiměřeným podmínkám. Nájemce je povinen se o Předmět nájmu starat tak, aby nedošlo k jeho odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení. Pojištění Předmětu nájmu před ztrátou, zničením, odcizením a poškozením je plně na Nájemci a jde na vrub jeho nákladů.
5.11 Nájemce není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do Předmětu nájmu, co se týče změn Předmětu nájmu, jeho úprav a oprav. Pokud se na Předmětu nájmu vyskytnou jakékoliv vady, je Nájemce povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele a / nebo Obchodního zástupce a uvést jaké vady se na Předmětu nájmu vyskytly a umožnit prohlédnutí Předmětu nájmu, pokud výslovně Pronajímatel a / nebo Obchodní zástupce neurčí jiný postup zjištění a odstraňování vady, např. s odkazem na postup podle Reklamačního řádu.
5.12 Nájemce je povinen se o Předmět nájmu řádně starat a zajišťovat běžnou údržbu Předmětu nájmu, a to vše podle postupů výrobce Předmětu nájmu. Nájemce nese plnou odpovědnost, pokud postupuje při užívání Předmětu nájmu v rozporu s doporučeními a pokyny výrobce daného Předmětu nájmu nebo je Předmět nájmu užíván na jiný účel, na jaký je určen.
5.13 Nájemce je povinen informovat Pronajímatele o všech skutečnostech týkajících se Předmětu nájmu a Služeb, které mohou mít zásadní význam pro užívání Předmětu nájmu a řádné poskytování Služeb. Především je Nájemce vždy do 15.02. každého kalendářního roku trvání Smlouvy povinen informovat Pronajímatele o technickém stavu Předmětu nájmu podle stavu ke konci předchozího kalendářního roku, a to vyplněním online formuláře, který se nachází na Webu nebo vytištěním a doručením vyplněného formuláře na adresu Obchodního zástupce. Nájemce je zároveň povinen informovat bez zbytečného odkladu Pronajímatele nebo Obchodního zástupce o změně jeho identifikačních údajů, zejména adresy bydliště a elektronické adresy.  
5.14 Minimální délka trvání závazků Nájemce ze Smlouvy a těchto VOP je doba trvání Smlouvy tak, jak je definována dále v těchto VOP a Smlouvou.
 

6. DODACÍ PODMÍNKY PŘEDMĚTU NÁJMU

6.1 Pronajímatel se zavazuje dodat Služby řádně a včas v souladu s požadavky uvedenými Zájemcem o Služby v Objednávce, pokud nejsou v rozporu s předpisy VOP a není ve Smlouvě uvedeno jinak.
6.2 Pronajímatel se Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Předmětu nájmu do dočasného užívání na obvyklý účel, ke kterému Předmět nájmu slouží, a to ve stavu způsobilém k řádnému užívání a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli dohodnutou Cenu a složit dohodnutou Kauci.
6.3 Nájemce má právo podle Smlouvy k řádnému užívání Předmětu nájmu, a to přiměřeně povaze a určení Předmětu nájmu. 
6.4 Předmět nájmu je pronajímán podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků Pronajímatele umístěných na Webu.
6.5 Pronajímatel je povinen Objednávku Zájemce o Služby splnit a Předmět nájmu mu předat ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky; tuto dodací lhůtu Zájemce o Služby / Nájemce bez výhrad akceptuje.
6.6 Pronajímatel zajišťuje následující způsoby předání Předmětu nájmu:
osobní odběr,
zaslání prostřednictvím přepravní služby,
zaslání kurýrem,
zaslání poštou na adresu či přímo na poštu.
Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. Všechny nabízené způsoby dopravy a jejich aktuální ceny jsou obsahem Ceníku Služeb.
6.7 Zájemce o Služby / Nájemce je povinen převzít Předmět nájmu v místě, které je uvedeno v Potvrzení Objednávky. V případě, že Zájemce o služby / Nájemce bez předchozího písemného odstoupení od Smlouvy, Předmět nájmu nepřevezme do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené ve Smlouvě nebo v Potvrzení Objednávky vzniká Pronajímateli nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení Objednávky. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl Zájemce o Služby / Nájemce povinen Předmět nájmu převzít, je Pronajímatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a nabídnout Předmět nájmu třetí osobě.
6.8 Pronajímatel je oprávněn vyzvat Zájemce o Služby / Nájemce na převzetí Předmětu nájmu před uplynutím lhůty dohodnuté ve Smlouvě.
6.9 Zobrazení Předmětu nájmu na jakémkoliv Webu, kterou provozuje Pronajímatel nebo třetí osoba je pouze ilustrativní. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě používaného monitoru, resp. jiného používaného zařízení.
6.10 Místem předání Předmětu nájmu je místo uvedené v Potvrzení Objednávky Pronajímatelem, pokud se strany nedohodnou ve Smlouvě jinak.
6.11 V případě, že Pronajímatel dopraví Předmět nájmu Zájemci o Služby / Nájemci na místo určené ve Smlouvě, Zájemce o Služby / Nájemce je povinen převzít Předmět nájmu osobně nebo zajistit, aby Předmět nájmu převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí Předmětu nájmu uvedeného ve Smlouvě a podepsat protokol / potvrzení o doručení a předání Předmětu nájmu. Třetí osoba oprávněná k převzetí Předmětu nájmu uvedeného ve Smlouvě je povinna předložit Pronajímateli originál nebo kopii Smlouvy a dokladu o zaplacení Ceny a složení Kauce a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné předání Předmětu nájmu opakovat z důvodu nepřítomnosti Zájemce o Služby / Nájemce na místě určeném v Smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí Zájemce o Služby / Nájemce, a to zejména opakované předání Předmětu nájmu na místo určení v Smlouvě.
6.12 Nájemce je povinen zkontrolovat zásilku, tedy Předmět nájmu, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že Nájemce zjistí, že Předmět nájmu nebo jeho obal je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav Předmětu nájmu. V případě zjištění poškození Předmětu nájmu při jeho převzetí Nájemcem je ten povinen ihned při převzetí Předmětu nájmu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození Předmětu nájmu (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Pronajímateli může Pronajímatel po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku Předmětu nájmu, slevu z Ceny a v případě neodstranitelných vad Předmětu nájmu dodat Nájemci nový Předmět nájmu.
6.13 Při doručení zásilky poštovním přepravcem v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu doporučujeme zásilku nepřevzít, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti, zda s pracovníkem u přepážky dané pošty na místě zápisem o škodě. V případě převzetí a zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu žádáme o nahlášení této události nejpozději do 24 hod. od převzetí zásilky na libovolné pobočce pošty. K sepsání zápisu o škodě je potřebný poškozený výrobek, obal zásilky a doklad o převzetí zásilky, nabývací doklad - fakturu. O nahlášeni a sepsání zápisu o škodě na libovolné pobočce pošty nás můžete informovat na email uvedený v bodě 1.3. 
6.14 Uplatnění vad z mechanického poškození Předmětu nájmu, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je třeba prokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí výrobku a jeho obalu objevit. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného Předmětu nájmu lze uplatnit, pokud se prokáže, že uplatňované vady měl Předmět nájmu již v době převzetí od dopravce Před prvním použitím je třeba, aby si Nájemce prostudoval podmínky užívání Předmětu nájmu od výrobce včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídil.
6.15 Nájemce je oprávněn při převzetí Předmětu nájmu (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem je v případě zjištění poškození a / nebo nekompletnosti Předmětu nájmu při jeho převzetí Nájemcem povinen bezodkladně sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení. Pozdější uplatnění vad tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud Nájemce prokáže, že vady měl Předmět nájmu již v době jeho převzetí. Při osobním odběru je Nájemce povinen zkontrolovat si obsah balení, protože při dodatečném uplatnění nároků za vady Předmětu nájmu bude nutné prokázat neúplnost balení při jeho převzetí.
6.16 Při osobním odběru Předmětu nájmu, je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
6.17 Nájemce je oprávněn v případě nedodání Předmětu nájmu Pronajímatelem ve lhůtě uvedené v 6.5. těchto VOP odstoupit od Smlouvy a Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci již zaplacenou část Ceny a složené Kauce.
6.18 Předání a převzetí Předmětu nájmu je důležitou skutečností pro to, aby vznikla Smlouva. Ke vzniku Smlouvy je však důležité ještě složení Kauce ze strany Nájemce za Předmět nájmu.
6.19 V případě zásahy vyšší moci nebo výpadku informačního systému Pronajímatele, Pronajímatel nenese odpovědnost za opožděné dodání Předmětu nájmu. 
 

7. CENA ZA PRONÁJEM, DALŠÍ POPLATKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena a Kauce je stanovena dle aktuálního ceníku Služeb Pronajímatele přístupného na Webu (dále jen "Ceník Služeb"), přičemž pokud není uvedeno v Ceníku Služeb jinak platí, že Cena nájmu je 0,02 € za každý rok trvání nájmu a suma Kauce odpovídá hodnotě Předmětu nájmu ve smyslu Katalogu zboží na Webu. Všechny ceny jsou smluvní.
7.2 Ceny jsou konečné s DPH, pokud se na danou položku DPH vztahuje.
7.3 Částka Kauce je uvedena v Potvrzení Objednávky a je zpravidla na úrovni nejkonkurenceschopnější hodnoty Předmětu nájmu na trhu. Suma za dopravu a předání Předmětu nájmu se odvíjí od zvoleného způsobu předání Předmětu nájmu a její cena se uvádí až v rámci tzv. nákupního košíku podle volby Zájemce o Služby. 
7.4 Pronajímatel je oprávněn měnit Ceník Služeb, strukturu i výšku Cen i Kauce v závislosti na provozních a obchodních podmínkách na straně Pronajímatele.
7.5 Zájemce o Služby / Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli Cenu dohodnutou ve Smlouvě a / nebo dle Ceníku Služeb platného v době uzavření Smlouvy včetně nákladů na doručení Předmětu nájmu a zároveň je povinen složit Kauci za Předmět nájmu.
7.6 Jednotlivé platby za Služby lze uskutečnit dobírkou v místě předání Předmětu nájmu (která může být zpoplatněna zvláštní sumou ve smyslu Ceníku Služeb), dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby (která může být zpoplatněna zvláštní sumou ve smyslu Ceníku Služeb), platbou prostřednictvím platební / kreditní karty přes platební portály a brány nebo bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele uvedený v Potvrzení Objednávky.
7.7 Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail zašleme pokyny k úhradě platby. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na tentýž e-mail potvrzení o platbě. Při platbě předem převodem na účet, může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po Potvrzení Objednávky v opačném případě je možné považovat Objednávku za zrušenou.
7.8 Platba platební kartou přes internet. Objednávka se při platbě kartou přes internet uhradí prostřednictvím platební brány po dokončení transakce. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na stejný email potvrzení o zrealizování platby. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém. 
7.9 Zájemce o Služby / Nájemce je povinen zaplatit Cenu a složit Kauci nejpozději při převzetí Předmětu nájmu, není dále v těchto VOP uvedeno jinak. V případě, že Zájemce o Služby / Nájemce zaplatí Cenu nebo Kauci bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá částka připsána na účet Pronajímatele.
7.10 V případě, že Zájemce o Služby / Nájemce nezaplatí Pronajímateli Cenu za Služby nebo nesloží Kauci za Předmět nájmu v lhůtě dohodnuté ve Smlouvě, Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení Předmětu nájmu, pokud již byl předán. Tímto nejsou dotčeny nároky Pronajímatele na náhradu nákladů s vybavením Objednávky a zabezpečením doručení Předmětu nájmu.
7.11 Náklady spojené s montáží a vynášením Předmětu nájmu nejsou zahrnuty v Ceně Služeb a ani v složené kauci a Pronajímatel tyto služby není povinen Zájemci o Služby / Nájemci poskytnout.
7.12 V případě neuhrazení Ceny za Služby a / nebo nesložení Kauce ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě vzniká Pronajímateli nárok na úroky z prodlení ve výši vyplývající z příslušných právních předpisů, minimálně však ve výši 5% ročně z výšky opožděné částky plnění.
7.13 V případě plateb ze zahraničí se Zájemce o Služby / Nájemce zavazuje uhradit veškeré náklady související se zahraničním převodním příkazem, a to tak, aby částka připsána na bankovní účet Pronajímatele byla v plné výši vyplývající ze Smlouvy.
7.14 Pokud dojde ke změně placené Služby, bude Cena a / nebo Kauce účtována ve změněné částce ode dne jejího zveřejnění na Webu.
7.15 Za obnovení Objednávky nebo Služby, které byly přerušeny z důvodů na straně Zájemce o Služby / Nájemce, bude Pronajímatelem účtována částka stanovená v aktuálním Ceníku Služeb. Zájemci o Službu / Nájem bude obnoveno poskytování Služby po připsání této částky na bankovní účet Pronajímatele. 
7.16 Cena nájmu je splatná přímo na základě Smlouvy, bez ohledu na to zda je na ni vystavena faktura Pronajímatelem, přičemž Cena nájmu je ve výši 0,02 € ročně a je splatná vždy do 15.01. kalendářního roku následujícího po roce, za který se Předmět nájmu užívá. Datem zdanitelného plnění je datum 31.12. daného kalendářního roku. V případě, že Smlouva vznikne v průběhu kalendářního roku, Cena Nájmu se musí zaplatit v plné výši Ceny nájmu bez ohledu na dobu trvání Smlouvy v daném roce. V případě, že Smlouva zanikne v průběhu kalendářního roku, Cena nájmu za tento rok užívání Předmětu nájmu se zaplatí v plné výši Ceny nájmu při skončení Nájmu, nejpozději do 15 dnů ode dne skončení Smlouvy.
7.17 Zájemce o Služby / Nájemce je povinen celou částku Kauce složit Pronajímateli způsobem dohodnutým ve Smlouvě nejpozději při převzetí Předmětu nájmu do užívání a toto udržovat v plné výši po dobu trvání Smlouvy. Složenou Kauci není Pronajímatel během trvání Smlouvy povinen vrátit Nájemci. 
7.18 Složená Kauce slouží ke krytí všech finančních nároků Pronajímatele majících původ ve Smlouvě, s nimiž je Nájemce v prodlení nebo na krytí kterých udělil pronajímateli souhlas ve Smlouvě nebo vyplývá z těchto VOP. V souladu s účelem, na který je Kauce určena, je Pronajímatel oprávněn tuto použít v den, který se Nájemce dostal do prodlení se splněním nároku Pronajímatele nebo v den, kdy vznikl nárok na plnění, na krytí, jehož Pronajímateli vyplývá nárok ve smyslu Smlouvy a těchto VOP. Složená Kauce bude především použita Pronajímatelem na úhradu všech budoucích nároků Pronajímatele vůči Nájemci ze Smlouvy, a to především na úhradu splatných a neuhrazených Cen za Služby, za škodu způsobenou na Předmětu nájmu, za kterou nese odpovědnost Nájemce, za nároky, které vzniknou Pronajímateli vůči Nájemci za neplnění jeho povinností ze Smlouvy a z těchto VOP. Pronajímatel má právo započítat všechny své nároky, které mu vzniknou během trvání Smlouvy i po jejím skončení vůči Nájemci, a to automatickou operací bez souhlasu Nájemce.
7.19 V případě, že výše Kauce během trvání Smlouvy klesne pod její původní částku z důvodu jejího použití Pronajímatelem v souladu se Smlouvou a těmito VOP, je Nájemce toto povinen doplnit na základě písemné výzvy Pronajímatele do původní výšky, pokud Pronajímatel neurčí jinak, a to v lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedoplnění Kauce na požadovanou částku ze strany Nájemce, Pronajímatel má právo odstoupit od Smlouvy a pozastavit poskytování Služeb.
7.20 Zbylou část takto nespotřebované Kauce Pronajímatel vrátí Nájemci do 90 dnů ode dne skončení nájmu, a to platební cestou jako byla Kauce složená Nájemcem, pokud Nájemce později písemně neurčí jiný způsob vrácení Kauce.
7.21 Pronajímatel vystaví na založenou kauci Nájemci doklad o přijetí Kauce, kterou zašle Nájemci elektronicky na emailovou adresu uvedenou v Objednávce a / nebo ji doručí Nájemci ze schránky dokumentů v rámci účtu Nájemce při jeho Registraci na Webu a / nebo ji zašle Nájemci na jeho adresu uvedenou v Objednávce.
7.22 Předmět nájmu nemusí být Zájemci o Služby předán, pokud nedojde k úhradě Ceny za Služby a složení Kauce za Předmět nájmu řádně a včas. Nebezpečí škody na Předmětu nájmu však přechází na Zájemce o Služby / Nájemce momentem, kdy mu je umožněno s Předmětem nájmu disponovat a manipulovat.
7.23 Nájemce se zavazuje písemně oznámit Pronajímateli každou změnu týkající se jeho účetních a daňových údajů nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. V opačném případě Nájemce v plné výši odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti Pronajímateli vznikla.
 

8. UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

8.1 Nájemce je oprávněn Předmět nájmu užívat po dobu trvání nájmu. S Předmětem nájmu může Nájemce volně nakládat, s výjimkou zcizení, založení, zatížení jiným právem třetí osoby. Pokud Nájemce dá Předmět nájmu do užívání třetí osobě odpovídá za Předmět nájmu tak, jak by ho užíval sám. Vlastnictvím Předmětu nájmu na straně Pronajímatele není dotčeno jakýmkoli disponováním s Předmětem nájmu ze strany Nájemce.
8.2 Nájemce je povinen se o Předmět nájmu starat tak, aby na Předmětu nájmu nevznikaly žádné škody, poškození, zničení a aby nedošlo ke ztrátě a odcizení Předmětu nájmu.
8.3 Stav užívání a technický stav Předmětu nájmu je Nájemce povinen pravidelně, minimálně jednou ročně k 15.02. každého roku trvání nájmu sdělovat písemně Pronajímateli, a to prostřednictvím formuláře nacházejícího se na Webu. Nesplněním této povinnosti vzniká na straně Pronajímatele škoda, kterou je oprávněn si Pronajímatel nahradit ze složené Kauce, a to ve výši 10% hodnoty složené Kauce za každé takové porušení ze strany Nájemce. Pronajímatel má právo uplatnit náhradu škody vůči Nájemci tak, že si částku náhrady škody započte vůči nároku Nájemce na vrácení Kauce.
8.4 Nájemce nemůže bez souhlasu Pronajímatele provádět jakékoliv zásahy do Předmětu nájmu. Předmět nájmu může užívat výlučně pro účely, pro které je technicky určen a na místech a za podmínek, které nemohou mít zásadní vliv na technické vlastnosti Předmětu nájmu.
8.5 Nevrácení Předmětu nájmu při skončení nájmu je závažné porušení povinností Nájemce a znamená neoprávněné užívání Předmětu nájmu. Pronajímatel má za čas neoprávněného užívání vůči Nájemci nárok na náhradu škody ve výši rovnající 2/365 hodnoty složené Kauce za každý i započatý den užívání Předmětu nájmu po skončení nájmu. Pronajímatel má právo uplatnit náhradu škody vůči Nájemci tak, že si částku náhrady škody započte vůči nároku Nájemce na vrácení Kauce.   
 

9. ÚDRŽBA A OPRAVY PŘEDMĚTU NÁJMU (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

9.1 Pronajímatel předá Nájemci Předmět nájmu ve stavu způsobilém smluvenému užívání, jinak k užívání odpovídající technické povaze Předmětu nájmu. Pronajímatel odpovídá za to, že v takovém stavu bude Předmět nájmu udržovat po dobu 24 měsíců ode dne jeho předání Nájemci, pokud bude s Předmětem nájmu manipulováno v souladu s jeho technickým určením a pokyny výrobce (dále jen "Garanční doba“).
9.2 Pronajímatel odpovídá za vady Předmětu nájmu během záruční doby jen ve vztahu k Předmětu nájmu, který byl předán Pronajímatelem Nájemci, a to výhradně v případě, jestliže byl Předmět nájmu používán s kompatibilním příslušenstvím určeným k tomu výrobcem a zároveň bylo s Předmětem nájmu nakládané a byla prováděna péče o Předmět nájmu v souladu s návodem k užívání vydaným výrobcem Předmětu nájmu. 
9.3 Nájemce je povinen při převzetí Předmětu nájmu tento řádně prohlédnout a případné vady Předmětu nájmu oznámit dopravci nebo bez zbytečného odkladu Pronajímateli, jinak bude Nájemce muset prokázat, že tyto vady vznikly na Předmětu nájmu bez jeho zavinění a mají povahu vady, která vznikla samotnou výrobní vadou předmětu nájmu a nese za ni odpovědnost Pronajímatel.
9.4 Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli nebo osobě pověřené Pronajímatelem každé poškození, nefunkčnost, zničení ztrátu nebo odcizení Předmětu nájmu, a to po celou dobu nájmu bez ohledu na to, zda ještě trvá Garanční doba. V případě, že si Nájemce nesplní tuto povinnost je povinen nahradit škodu Pronajímateli, která vznikla v souvislosti s porušením této povinnosti.
9.5 Na vyřízení reklamací během záruční doby se vztahuje platný reklamační řád zveřejněn na Webu, resp. pokud není uvedeno jinak tak těmito VOP. Nájemce zakliknutím políčka před odesláním objednávky potvrzuje, že si Reklamační řád a tyto VOP řádně a úplně přečetl, porozuměl jim a souhlasí s nim v celém rozsahu a potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace vad Předmětu nájmu, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění oprav na náklady Pronajímatele pokud se vyskytnou v záruční době a nese za ně odpovědnost Pronajímatel.
9.6 Jestliže se během záruční doby vyskytnou na Předmětu nájmu vady, za které nese odpovědnost Pronajímatel, zajistí na své náklady opravu Předmětu nájmu, nebo uvedení Předmětu nájmu do původního technického stavu tak, aby Předmět nájmu byl způsobilý smluvenému užívání. Tuto povinnost si Pronajímatel může splnit i tím, že poskytne Nájemci nový Předmět nájmu ve stejné kvalitě a množství. 
9.7 Nájemce má právo uplatnit reklamaci u Pronajímatele ve vztahu k Předmětu nájmu, který vykazuje chyby, které zavinil výrobce, dodavatel nebo Pronajímatel, vyskytly se v záruční době a vztahuje se na ně záruka daná výrobcem Předmětu nájmu a Předmět nájmu byl poskytnut Pronajímatelem. 
9.8 Jakékoliv opravy Předmětu nájmu po celou dobu nájmu, a to bez ohledu na to zda za ně nese odpovědnost Pronajímatel nebo Nájemce, se mohou provádět výhradně u autorizovaných servisních středisek doporučených na opravy přímo výrobcem Předmětu nájmu nebo Pronajímatelem. Neodborný a svépomocný servisní zásahy jsou zakázány a Nájemce nemůže Předmět nájmu opravovat tímto způsobem. V případě nesplnění povinností podle tohoto bodu Pronajímatel nenese odpovědnost za žádné vady Předmětu nájmu, které se také vyskytnou do budoucna na Předmětu nájmu, není oprávněn Předmět nájmu udržovat ve stavu způsobilém smluvenému užívání a z tohoto titulu nevznikají Nájemci nároky na vrácení Kauce a ani právo na opravu Předmětu nájmu, stejně končí Garanční doba.
9.9 Informace o autorizovaných servisních střediscích, které realizují servis Předmětu nájmu jsou v dispozici na stránkách výrobců Předmětu nájmu, na Webu, jsou součástí dokumentace k Předmětu nájmu, na záručním listu nebo budou Nájemci poskytnuty na základě jeho požadavku, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. 
9.10 Nájemce je povinen během doby nájmu, a to včetně záruční doby, udržovat Předmět nájmu v neporušeném stavu odpovídajícím přiměřenému opotřebení v souladu s technickým určením Předmětu nájmu. Běžnou údržbu stanovenou návodem k užívání Předmětu nájmu od výrobce je povinen Nájemce uskutečňovat na Předmětu nájmu na vlastní náklady, a to po celou dobu nájmu včetně záruční doby. V případě, že Nájemce nedodrží předepsané úkony a postupy pravidelné údržby a péče o Předmět nájmu, Pronajímatel může od Smlouvy odstoupit bez nároku Nájemce na vrácení Kauce. 
9.11 Nájemce je povinen hlásit Pronajímateli jakékoliv poškození nebo poruchy Předmětu nájmu, a to neprodleně po tom, jak se vyskytnou a předat Předmět nájmu na příslušném místě autorizovaného servisu k provedení prohlídky Předmětu nájmu, zjištění příčin poškození a nefunkčnosti Předmětu nájmu a provedení opravy.
9.12 Nájemce je povinen případné poruchy a poškození Předmětu nájmu nahlašovat písemně na kontaktních údajích Pronajímatele, resp. Obchodního zástupce a na požádání je povinen nahlásit poruchy a poškození případně potvrdit, vyjasnit nebo doplnit v písemné formě s uvedením přesného popisu poruchy a identifikace Předmětu nájmu. Hlášení vad Předmětu nájmu se uskutečňuje na předepsaném formuláři a musí být k němu předložen celý Předmět nájmu včetně příslušenství a dokladu o složení Kauce a záruční list výrobce. Nájemce je povinen při uplatnění vad předmětu nájmu přesně označit druh a rozsah poruchy Předmětu nájmu. Nájemce má právo obrátit se s odstraněním vady Předmětu nájmu přímo na autorizovaný servis, avšak vždy musí o tom výše uvedeným způsobem informovat Pronajímatele nebo Obchodního zástupce. Pronajímatel je povinen přijmout reklamaci Předmětu nájmu v kterékoli provozovně, nebo závodě kterou pro něj zajišťuje Obchodní zástupce a v níž je přijetí reklamace možné. Pronajímatel zajistí při přijetí reklamace přítomnost osoby pověřené vyřizováním reklamací v místě určeném k přijímání reklamací.
9.13 Nájemce je povinen vady Předmětu nájmu uplatnit u Pronajímatele nebo pověřené osoby podle těchto VOP bez zbytečného odkladu o tom, jak se vada na Předmětu nájmu vyskytla, jinak zaniká jeho právo na bezplatnou opravu Předmětu nájmu.
9.14 Nájemce nemá právo uplatnit reklamaci za vady, o kterých byl Pronajímatelem v době uzavření informován nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla Smlouva uzavřena, musel vědět. 
9.15 Pronajímatel není povinen přijmout k reklamaci Předmět nájmu neodpovídající hygienickým standardům. 
9.16 Řízení o odstranění vad Předmětu nájmu (reklamační řízení) začíná dnem, kdy dojde k řádnému a prokazatelnému uplatnění vad Předmětu nájmu (reklamace) vůči Pronajímateli. Pokud nedojde k doručení nebo předání Předmětu nájmu při uplatnění vad Předmětu nájmu, Pronajímatel uplatněné vady Předmětu nájmu vybaví tak, že reklamační řízení zamítne.  
9.17 Pronajímatel doporučuje Nájemci zásilku s reklamovaným Předmětem nájmu pojistit. Předměty nájmu zaslané Pronajímateli nebo obchodnímu zástupci na dobírku nebudou převzaty.
9.18 O přijetí reklamace vystaví Pronajímatel nebo jím pověřená osoba potvrzení o přijetí reklamace, ve kterém budou přesně označeny vady Předmětu nájmu a poučení o právech Nájemce. Potvrzení bude vystaveno ve formě zvolené Pronajímatelem tak, aby bylo v souladu s právními předpisy. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím dálkové komunikace, Pronajímatel je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Nájemci ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Nájemce má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. 
9.19 Podle charakteru poruchy, míry zavinění Nájemcem a dalších hledisek důležitých pro posouzení poruchy nebo poškození Předmětu nájmu autorizované servisní středisko posoudí příčiny poruchy a poškození zařízení a podle toho vyhodnotí, zda jde o poruchy, za které nese odpovědnost Pronajímatel nebo nájemce. Zároveň se určí i způsob odstranění vady Předmětu nájmu zpravidla ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Předmětu nájmu se určí způsob odstranění vady nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.    
9.20 Při poškození Předmětu nájmu, které neodpovídá běžnému užívání Předmětu nájmu bude Pronajímatel před uvedením Předmětu nájmu do původního provozuschopného stavu úhradu nákladů na provedení opravy, a to v plném rozsahu. Úhradu nákladů na opravu má právo Pronajímatel žádat od Nájemce předem, jinak nemusí provést opravu a Nájemci z tohoto titulu nevzniká nárok na vrácení Kauce a opravu Předmětu nájmu.
9.21 V případě, že za vady Předmětu nájmu nese zodpovědnost Pronajímatel, oprava bude provedena ihned, ve složitějších a odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.
9.22 Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Nájemce právo od Smlouvy odstoupit a žádat vrácení Kauce, která bude snížena o nároky, které vznikly Pronajímateli do času skončení nájmu.
9.23 Pronajímatel informuje Nájemce o vyřízení reklamace formou dohodnutou při přijetí reklamace (elektronickou poštou nebo dopisem) a zároveň Nájemci spolu s Předmětem nájmu doručí i reklamační protokol.
9.24 V případě, že Nájemce uplatní reklamaci Předmětu nájmu během záruční doby, může reklamaci zamítnout pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "Odborné posouzení"). Bez ohledu na výsledek Odborného posouzení nemůže Pronajímatel požadovat od Nájemce úhradu nákladů spojených s Odborným posouzením.
9.25 Pokud Nájemce uplatní reklamaci Předmětu nájmu po uplynutí záruční doby a Pronajímatel zamítne reklamaci, osoba, která reklamaci vyřizuje uvede v dokladu o vyřízení reklamace, komu může Nájemce poslat Předmět nájmu na Odborné posouzení. V případě, že Nájemce pošle Předmět nájmu na Odborné posouzení osobě určené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady tohoto Odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Pronajímatel. Pokud Nájemce prokáže Odborným posouzením odpovědnost Pronajímatele za vady Předmětu nájmu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění Odborného posouzení Garanční doba neběží. Pronajímatel je povinen Nájemci uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na Odborné posouzení, jako všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.   
9.26 Pronajímatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit Předmět nájmu za jiný Předmět nájmu, který bude bezvadný a ve stejné kvalitě a množství, než byl původní Předmět nájmu. 
9.27 Pokud je reklamace zamítnuta, nezbavuje to Nájemce povinností plnit Smlouvu, a tedy řádně platit Ceny a Kauci a plnit další povinnosti, pokud se výslovně Strany nedohodnou jinak.
9.28 Nárok Nájemce na uplatnění reklamace a vad Předmětu nájmu u Pronajímatele zaniká: 
a) neoznámením zjevných vad Předmětu nájmu při jeho převzetí, resp. zahájení užívání služby, 
b) neodborným zásahem do Předmětu nájmu, neodborným zacházením s ním nebo zanedbáním řádné péče o Předmět nájmu, 
c) poškozením Předmětu nájmu při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou, či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci, či jiným mechanickým poškozením Předmětu nájmu způsobeným Nájemcem nebo k zásahu neoprávněnou třetí osobou, 
d) nepředložením dokladu o zaplacení Ceny, složení Kauce, dodacího listu nebo záručního listu, nezbytného příslušenství nebo dokumentace k Předmětu nájmu, pouze pokud v jednotlivém případě nebo případně Pronajímatel nepožaduje předložení těchto dokumentů,  
e) uplynutím záruční doby, 
f) používáním, resp. skladováním Předmětu nájmu v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí Předmětu nájmu, například svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy, 
g) poškozením Předmětu nájmu v důsledku neodvratitelných a / nebo nepředvídatelných událostí, zhoršením jeho stavu, náhodným zničením či škůdci, 
h) poškozováním Předmětu nájmu jeho přetěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití či jiné dokumentaci, obecnými zásadami používání, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy. 
9.29 Pronajímatel nenese odpovědnost za vady Předmětu nájmu ani v případě běžného opotřebení Předmětu nájmu (nebo jeho části, příslušenství či součástí) způsobené jeho používáním. Kratší životnost Předmětu nájmu nelze považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.
9.30 Pronajímatel se zavazuje vyřídit reklamaci a následně ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: 
a) výměnou Předmětu nájmu, resp. opětovným poskytnutím Služby, 
b) opravením Předmětu nájmu, 
c) vrácením (vyplacením) Ceny / Kauce za Službu / Předmět nájmu, 
d) poskytnutím přiměřené slevy z Ceny / Kauce, 
e) poskytnutím jiného náhradního plnění určeného Pronajímatelem, 
f) odůvodněným zamítnutím reklamace. 
9.31 Garanční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Nájemce nemohl používat službu / Předmět nájmu z důvodu garanční opravy. 
9.32 V případě, že dojde k výměně Předmětu nájmu Pronajímatel vydá Nájemci doklad se specifikací výměny, a případné další reklamace budou uplatněny na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny Předmětu nájmu začíná běžet nová Garanční doba od převzetí vyměněného Předmětu nájmu.
9.33 Veškeré garanční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na jejich uplatnění podle těchto VOP, prováděné bezplatně.
9.34 Nájemce má právo na výměnu Předmětu nájmu pouze tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení vady.
9.35 Pokud jde o odstranitelnou vadu Předmětu nájmu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí Nájemce, a to buď odstraněním chyby, nebo výměnou Předmětu nájmu za bezvadný, pokud je to možné. 
9.36 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl Nájemce Předmět nájmu řádně užívat, Pronajímatel vyřídí v závislosti na rozhodnutí Nájemce podle těchto VOP reklamaci následujícím způsobem: 
a) vymění reklamovaný Předmět nájmu za Předmět nájmu ve stejné kvalitě, ve stejném stavu, se stejnými parametry, případně za Předmět nájmu vyšší řady v případě souhlasu Nájemce s navýšením Kauce o částku ve výši rozdílu mezi původní částkou Kauce za reklamovaný Předmět nájmu a sumou Kauce za nový model;
b) v případě, že Nájemce úhradu navýšené částky Kauce odmítne, Pronajímatel nabídne vadný Předmět nájmu Nájemce zpět a nabídne mu slevu ze sumy Kauce ve výši 50%. 
c) Jestliže Nájemce odmítne převzít vadný Předmět nájmu bude mu vrácena částka Kauce. 
9.37 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace. 
9.38 Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát nebo právě dvakrát, pokud pro tuto vadu nemůže Nájemce Předmět nájmu řádně užívat. 
9.39 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně. 
9.40 Nárok Nájemce na uplatnění reklamace Předmětu nájmu se po odstranění reklamované vady vyčerpává a bez ohledu na výsledek reklamace není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně. 
9.41 V případě, že Pronajímatel ukončí reklamační řízení odůvodněným zamítnutím reklamace, ačkoli vada Předmětu nájmu nebyla odstraněna, je Nájemce oprávněn uplatnit své právo na odstranění této vady soudní cestou. 
9.42 Předmět nájmu doručen na reklamaci obsahující přístupová hesla do systému může být vrácen bez opravy, protože není možná reinstalace systému zařízení a odstranění systémové poruchy. Nájemce je povinen daná hesla uvést při podání reklamace, nebo je odstranit před doručením na reklamaci. Pokud bude zjištěno blokování přístupu po převzetí reklamace Pronajímatelem nebo servisním střediskem a toto blokování bude bránit, aby byla vada Předmětu nájmu odstraněna, uplatnění vad Předmětu nájmu bude vybaveno tak, že reklamační řízení bude zamítnuto.
9.43 Pokud převzaté zařízení odevzdal zákazník bez původního obalu nebo náhradního balení, Pronajímatel nepřebírá zodpovědnost za případné poškození Předmětu nájmu během přepravy do servisního střediska. V případě že servisní středisko v zařízení změní software nebo firmware, Pronajímatel neodpovídá za změnu ovládání zařízení, za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, které byly uloženy v zařízení. Poprosíme zálohujte si data ze zařízení s interní pamětí (mp3, HDD).
9.44 V případě, že Nájemce nebyl spokojen s vyřízením reklamace Pronajímatelem nebo se Nájemce obrátil na Pronajímatele s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Pronajímatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Pronajímatel porušil jeho práva, má Nájemce právo obrátit se na Pronajímatele s žádostí o nápravu. Pokud Pronajímatel na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Nájemce právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je "Slovenská obchodní inspekce, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov" resp. resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném příslušným státním orgánům. Nájemce je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. 
9.45 Povinnosti podle tohoto článku 9. se vztahují na veškeré příslušenství a součásti Předmětu nájmu. 
  

10. ODPOVĚDNOST PRONAJÍMATELE

10.1 Pronajímatel není odpovědný za ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození Předmětu nájmu pronajatého Nájemci. Nebezpečí v tomto směru přechází na Nájemce v době předání Předmětu nájmu Nájemci.
10.2 Pronajímatel není zodpovědný ani za následně nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztráty zisků i když vznikly následkem nebo v souvislosti s nájmem a používáním Předmětu nájmu.
10.3 Pronajímatel nese odpovědnost za vady Předmětu nájmu, které vzniknou během záruční doby na Předmětu nájmu a výsledkem povahy Předmětu nájmu jejich výrobními chybami a nebyly způsobeny neodborným a nešetrným používáním a manipulováním na straně Nájemce.
10.4 Nájemce uvádí do provozu Předmět nájmu na vlastní riziko. Pronajímatel neodpovídá za žádné škody, které vzniknou Nájemci nebo třetí osobě na základě užívání Předmětu nájmu. 
 

11. ODPOVĚDNOST NÁJEMCE

11.1 Nájemce odpovídá za užívání Předmětu nájmu v souladu s požadavky výrobce a charakterem Předmětu nájmu. Nájemce odpovídá za to, že Předmět nájmu nezatíží právem třetí osoby, neodcizí, zástavním právem, právem podnájmu ani ho nesvěří do užívání osobě, o které ví nebo musí vědět, že Předmět nájmu není způsobilá užívat dohodnutým způsobem.
11.2 Nájemce odpovídá za běžnou údržbu Předmětu nájmu a včasné opravy podle postupů dohodnutých v těchto VOP.
11.3 Nájemce odpovídá za ztrátu, škodu, zničení a odcizení Předmětu nájmu, kromě případů vylučujících odpovědnost podle příslušných právních předpisů. Jakékoliv odcizení, ztráty, zničení a poškození Předmětu nájmu nezbavují Nájemce povinnosti hradit Ceny za Služby a složit a udržovat v původní částce Kauci.
11.4 Nájemce je zároveň povinen a zodpovědný za to, že v případě exekučních nebo jiných podobných postihů upozorní na vlastnictví Pronajímatele a neprodleně vyrozumí Pronajímatele o hrozících a / nebo již zrealizovaných úkonech v rámci exekučního nebo prováděcího řízení vůči Nájemci. 
 

12. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

12.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne předání Předmětu nájmu Nájemci a složení Kauce, pokud není dále v těchto VOP uvedeno jinak.
12.2 Před uplynutím doby nájmu dle předchozího bodu může Smlouva zaniknout následovně:
a) zánikem Předmětu nájmu, jeho zničením, odcizením, ztrátou nebo takovým poškozením, že Předmět nájmu není schopen další řádného provozu,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
c) odstoupením od Smlouvy ze strany Pronajímatele za podmínek uvedených v těchto VOP a vyplývajících z příslušných právních předpisů,
d) odstoupením od Smlouvy ze strany Nájemce za podmínek uvedených v těchto VOP a vyplývajících z příslušných právních předpisů.
12.3 Pronajímatel má právo odstoupit od Smlouvy, kromě zákonných důvodů a důvodů uvedených na jiném místě těchto VOP, i v následujících případech:
a) Nájemce je v prodlení více než 15 dní s nahlášením technického stavu Předmětu nájmu nebo změny jeho identifikačních údajů,
b) Nájemce je v prodlení s placením nájemného za více než 2 po sobě jdoucí roční období, 
c) Nájemce je v prodlení se složením Kauce nebo doplněním Kauce v případě jejího vyčerpání, resp. čerpání, a to po dobu delší než 15 dnů, 
d) Nájemce se chová k Předmětu nájmu nezodpovědně tak, že hrozí na něm škoda nebo vážné poškození nebo trpí takové užívání Předmětu nájmu ze strany třetí osoby,
e) Nájemce porušil povinnosti při údržbě a opravě Předmětu nájmu,
f) Nájemce Předmět nájmu odcizil, dal do podnájmu, zatížil ho právem třetí osoby nebo vystavil nebezpečí škody tím, že ho svěřil do užívání nezpůsobilé třetí osobě.  
12.4 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také z důvodu vyčerpání zásob, nedostupnosti Předmětu nájmu, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel Předmětu nájmu dohodnutého ve Smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Pronajímatele vyplývajících ze Smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen zajistit a předat Předmět nájmu Nájemci ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo za cenových podmínek, které jsou uvedeny na Webu. Pronajímatel je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat Nájemce a vrátit mu již zaplacenou Cenu a složenou Kauci dohodnutou ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy, a to převodem na účet určený Nájemcem.
12.5 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že Nájemce nepřevzal Předmět nájmu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl Nájemce povinen tento Předmět nájmu převzít.
12.6 Nájemce má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí Předmětu nájmu, resp. zahájení poskytování Služby, a to doručením dopisu o odstoupení od Smlouvy Pronajímateli v uvedené lhůtě, a to buď prostřednictvím pošty nebo elektronickou komunikací. Stejné právo má Nájemce, pokud si Předmět nájmu objednané prostřednictvím Webu vyzvedl osobně v prostorech výdejního místa Pronajímatele. 
12.7 Nájemce má právo v této lhůtě 14 dnů Předmět nájmu rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" nebo internetovém obchodě. Odzkoušet však neznamená začít Předmět nájmu používat a následně jej vrátit Pronajímateli. Předmět nájmu se považuje za převzatý Nájemcem okamžikem, kdy Nájemce nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části Předmětu nájmu, nebo se:
a) zboží objednané Nájemcem v jedné objednávce předávají odděleně, okamžikem převzetí Předmětu nájmu, který byl předán jako poslední, nebo
b) předává Předmět nájmu sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo
c) Předmět nájmu předává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního převzetí Předmětu nájmu.
12.8 Nájemce odesláním Objednávky Pronajímateli potvrzuje, že Pronajímatel včas a řádně splnil své informační povinnosti ve smyslu příslušných spotřebitelských právních předpisů při poskytování Služeb.
12.9 Nájemce může u Pronajímatele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od Smlouvy zaslaného na poštovní adresu nebo elektronickou adresu Obchodního zástupce. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je možné stáhnout na Webu a je také přílohou těchto VOP. 
12.10 Odstoupení od Smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od Smlouvy podle procházejícího bodu těchto VOP musí obsahovat údaje v něm požadované, a to zejména přesnou specifikaci Předmětu nájmu, datum objednání, jméno a příjmení Nájemce - spotřebitele, adresa Nájemce - spotřebitele, podpis Nájemce - spotřebitele, způsob, jakým má Pronajímatel vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, datum. Nájemce je odstoupením od Smlouvy povinen doručit obchodnímu zástupci Předmět nájmu spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o složení Kauce a zaplacení Ceny za Služby apod. a podle možnosti v originálním balení. Pokud Nájemce odstoupením od Smlouvy zasílá obchodnímu zástupci Předmět nájmu spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení apod. (Dále také jako "Předmět nájmu") na adresu podle předchozí věty prostřednictvím pošty, může tak učinit pouze prostřednictvím služby nazvané "Balík na adresu". Zboží zaslané Nájemcem prostřednictvím služby nazvané "Balík na poštu" a zásilky na dobírku Pronajímatel nepřebírá. Doporučujeme Předmět nájmu pojistit.
12.11 Pokud Nájemce odstoupí od Smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se Smlouvou, od které Nájemce odstoupil.
12.12 Nájemce může odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je nájem Předmětu nájmu, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud Nájemce zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od Smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy.
12.13 Po odstoupení od Smlouvy Pronajímatel vrátí Nájemci všechny platby, které Nájemce prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Pronajímatel však není povinen uhradit Nájemci dodatečné náklady, pokud si Nájemce zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Pronajímatelem. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Nájemce, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Pronajímatelem. Platby budou Nájemci vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude Pronajímateli doručeno oznámení Nájemce o odstoupení od Smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Nájemce použil při jeho platbě Pronajímateli, pokud Nájemce neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od Smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
12.14 Pronajímatel není povinen vrátit Nájemci všechny platby podle těchto VOP před tím, než mu je Předmět nájmu od Nájemce vrácen nebo dokud Nájemce neprokáže zaslání Předmětu nájmu zpět Pronajímateli. Platby budou tedy Pronajímatelem uhrazeny Nájemci až po doručení vráceného Předmětu nájmu zpět na adresu Obchodního zástupce uvedenou v těchto VOP nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání Předmětu nájmu zpět podle toho, co nastane dříve.
12.15 V případě, že Nájemce odstoupí od Smlouvy ve smyslu těchto VOP a doručí Pronajímateli Předmět nájmu, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota Předmětu nájmu je snížena v důsledku takového zacházení s Předmětem nájmu, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Předmětu nájmu, má Pronajímatel vůči Nájemci nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy Předmětu nájmu a uvedení Předmětu nájmu do původního stavu resp. Pronajímatel má právo požadovat od Nájemce proplacení snížení hodnoty Předmětu nájmu. Pro tento účel může Pronajímatel uplatnit své nároky přímo odečtením částky škody ze složené Kauce a Nájemci vrátí jen o tuto částku sníženou Kauci, pokud nebyla Kauce spotřebována v celém rozsahu.   
12.16 Nájemce je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy zaslat zpět nebo předat Pronajímateli Předmět nájmu spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení apod. a podle možnosti v originálním obalu.
12.17 Při odstoupení od Smlouvy, Nájemce nese přímé náklady na vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli / obchodnímu zástupci nebo osobě pověřené Pronajímatelem převzetí Předmětu nájmu, a to i v případě, že Předmět nájmu nelze vzhledem k jeho povaze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením Předmětu nájmu nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zásilky, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení Předmětu nájmu a od cen, za které Nájemcem vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 2 Eur do 150 Eur.
12.18 V případě, že Nájemce nesplní některou z povinností uvedených v předchozích bodech tohoto článku těchto VOP, odstoupení od Smlouvy není platné a účinné a Pronajímatel není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto VOP Nájemci a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním předmětu nájmu zpět Nájemci.
12.19 Nájemce nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je:
a) poskytnutí Služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem Nájemce a Nájemce prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí Služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí Služby, 
b) poskytnutí Služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Pronajímatel nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, 
c) pronájem Předmětu nájmu zhotoveného podle zvláštních požadavků Nájemce, Předmětu nájmu vyrobeného na míru nebo Předmětu nájmu určeného speciálně pro jednoho Nájemce, 
d) pronájem Předmětu nájmu, který podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
e) pronájem Předmětu nájmu uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, 
f) pronájem Předmětu nájmu, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím, 
g) provedení naléhavých oprav nebo údržby Předmětu nájmu, o které Nájemce výslovně požádal Pronajímatele,
h) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem Nájemce a Nájemce prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
12.20 V případě, že Nájemce odstoupí od Smlouvy poté, co udělil výslovný souhlas s poskytnutím Služby ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli Cenu za Služby za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení odstoupení od Smlouvy.
 

13. VRÁCENÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU

13.1 Při ukončení Nájmu, nejpozději však do 14 dnů ode dne skončení nájmu, je Nájemce povinen vrátit Předmět nájmu Pronajímateli a / nebo Obchodního zástupci a / nebo třetí pověřené osobě, a to ve stavu v jakém byl převzat při zahájení nájmu s přihlédnutím k přiměřenému opotřebení. Nájemce je povinen Předmět nájmu vrátit se vším, včetně příslušenství a všech součásti Předmětu nájmu.
13.2 Předmět nájmu je Nájemce povinen vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, včetně originálního obalu, ve stavu, v jakém ho převzal. Stejně je povinen poskytovateli předložit doklad o složení Kauce a uvést, zda má zájem o vrácení Kauce na bankovní účet (v tom případě uvádí i číslo bankovního účtu) nebo zda bude částka čerpána pro další Služby. 
13.3 V případě, že bude vrácen Předmět nájmu nekompletní, zda poškozený, poskytovatel má právo požadovat náhradu takto vzniklé škody a tuto odečíst z Kauce. Pro vrácení nekompletního nebo poškozeného Předmětu nájmu platí následující podmínky pro vyplacení Kauce Nájemci při skončení nájmu:
a) Pokud je Předmět nájmu vráceno v kompletním stavu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozené, tedy je v 100% stavu, včetně příslušenství, Nájemci vzniká nárok na vrácení Kauce v 100% složené výšce.
b) Pokud je Předmět nájmu vrácen v kompletním stavu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozené, tedy je v 100% stavu ale je vrácen bez plně funkčního příslušenství, Nájemci vzniká nárok na vrácení Kauce v 75% složené výšce.
c) Pokud je Předmět nájmu vrácen v kompletním stavu, s veškerým příslušenstvím, avšak Předmět nájmu je běžně opotřebovaný, ale nepoškozený, tedy není v 100% stavu, ale je plně funkční a běžně opotřebované je také příslušenství, Nájemci vzniká nárok na vrácení kauce v 60% složené výšce.
d) Pokud je Předmět nájmu vrácen v kompletním stavu, s veškerým příslušenstvím, avšak Předmět nájmu je běžně opotřebovaný, ale nepoškozený, tedy není v 100% stavu, ale je plně funkční a příslušenství je nefunkční, Nájemci vzniká nárok na vrácení Kauce v 50% složené výšce.
e) Pokud je Předmět nájmu vrácen v kompletním stavu, s veškerým příslušenstvím, avšak Předmět nájmu je značně opotřebovaný, tedy není v 100% stavu, ale je částečně funkční, Nájemci vzniká nárok na vrácení Kauce v 20% složené výšce.
f) Pokud je Předmět nájmu vrácen v nekompletním stavu, bez příslušenství, je nefunkční, mechanicky poškozen, Nájemci nevzniká nárok na vrácení Kauce.
13.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že pro případ nevrácení celé sumy Kauce dle podmínek uvedených v předchozím bodě strany sjednaly rozvazovací podmínku včetně části Kauce, na kterou pro nevrácení neporušeného Předmětu nájmu nevzniká Nájemci nárok na vrácení celé částky Kauce.
13.5 Peněžní prostředky v Odpovídající výši Kauce budou vrácený nájemce do 15 dnů od vrácení předmětu nájmu.
13.6 Posouzení kvality a kompletnosti Předmětu nájmu při jeho vrácení je v kompetenci Pronajímatele, Obchodního zástupce nebo třetí osoby pověřené Pronajímatelem. V případě, že Nájemce není spokojen s posouzením technického stavu vraceného Předmětu nájmu má právo požádat Pronajímatele o přehodnocení tohoto posouzení, a to tak, že se Předmět nájmu dá posoudit odborně způsobilé osobě, přičemž náklady na toto odborné posouzení hradí Nájemce před tím, než bude Předmět nájmu předložen na toto odborné posouzení. O těchto nákladech bude Nájemce předem informován a nesložení částky nákladů je důvodem odmítnutí odborného posouzení.    
13.7 Nájemce je srozuměn s tím, že pokud jsou současně se Službou poskytnuté dárky, je darovací smlouva mezi Pronajímatelem a Nájemcem uzavřena s podmínkou, že v případě odstoupení Nájemce od Smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Nájemce je povinen spolu s vrácením Předmětu nájmu vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 
13.8 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Předmětu nájmu náklady na dopravu při vrácení Předmětu nájmu snáší Nájemce. 
13.9 Nájemce bere na vědomí, že při skončení nájmu existuje možnost postoupení práv a povinnosti z končící Smlouvy na třetí osobu za podmínek, které budou odpovídat hodnotě Předmětu nájmu podle jeho technického stavu věci a posouzení tohoto technického stavu, přičemž takto poskytnutá úplata za převzetí práv a povinnosti z končící Smlouvy může Nájemce využít výhradně na poskytnutí dalších Služeb od Pronajímatele nebo jím určených třetích osob.
13.10 V případě, že dojde k porušení povinností ze strany Nájemce při vrácení Předmětu nájmu tak, jak je uvedeno v tomto článku, vzniká Pronajímateli nárok na náhradu škody ve výši odpovídající příslušné částky Kauce snížené o případný nárok Nájemce na vrácení odpovídající části Kauce v závislosti na technického stavu vráceného Předmětu nájmu a jeho příslušenství. Vzniklá náhrada škody na straně Pronajímatele se započítává na nárok Nájemce na vrácení odpovídající částky Kauce, a to jednostranným projevem vůle Pronajímatele, který může být proveden buď ve formě jednání nebo i opomenutí vrátit odpovídající částku Kauce ve stanovené lhůtě.  
 

14. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

14.1 Smluvní strany se dohodly, že Zájemce o Služby / Nájemce v případě, že je fyzickou osobou, sdělí Pronajímateli své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu, mailovou adresu a číslo účtu. V případě, že Pronajímatel zpracovává i jiné osobní údaje Nájemce, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.
14.2 Nájemce poskytuje osobní údaje Pronajímateli a obchodnímu zástupci dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí Pronajímatel nemůže řádně plnit Smlouvu s Nájemcem, a proto ji nebude možné s Nájemcem ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace Zájemce o Služby / Nájemce, Potvrzení Objednávky, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, předání Předmětu nájmu, vedení věrnostních programů pro zákazníky, realizování marketingových aktivit, informování o akcích, novinkách a slevách.
14.3 Pronajímatel zpracovává osobní údaje dotyčných osob pro účely věrnostních programů a pro marketingové účely se souhlasem dotyčné osoby. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při objednání si Služby prostřednictvím Webu nebo jiným vhodným způsobem.
14.4 Pronajímatel tímto oznamuje Nájemci, že bude Pronajímatel jako provozovatel v procesu uzavírání Smlouvy zpracovávat osobní údaje Zájemce o Služby / Nájemce bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů Zájemce o Služby / Nájemce bude prováděno Pronajímatelem v předsmluvních vztazích se Zájemcem o Služby / nájemcem a zpracovávání osobních údajů Zájemce o Služby / Nájemce je nezbytné pro plnění ze Smlouvy, v níž vystupuje Zájemce o Služby / Nájemce jako jedna ze smluvních stran. Zájemce o Služby / Nájemce může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby Pronajímatel zpracoval a uchoval jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti Pronajímatele týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Zájemce o Služby / Nájemce uděluje Pronajímateli tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů Zájemce o Služby / Nájemce. Pronajímatel po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů Zájemce o Služby / Nájemce. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Zájemce o Služby / Nájemce odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Zájemcům o Služby / Nájemcem Pronajímateli.
14.5 Nájemce má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na Webu stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení, pokud se registroval při zadání objednávky. V opačném případě tak může učinit písemně nebo prostřednictvím emailu zaslaného Pronajímateli nebo obchodnímu zástupci.
14.6 Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude získávat výlučně pro účely plnění Smlouvy a další účely uvedené v těchto VOP.
14.7 Pronajímatel prohlašuje, že zajistí, aby osobní údaje zpracovával a využíval výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.
14.8 Pronajímatel prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.
14.9 Nájemce má právo na základě písemné žádosti od Pronajímatele vyžadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
i. identifikační údaje Pronajímatele a Obchodního zástupce, pokud byl jmenován,
ii. identifikační údaje zprostředkovatele,
iii. účel zpracování osobních údajů,
iv. seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů,
v. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro Nájemce na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje;
vi. pokud Pronajímatel získává osobní údaje Nájemce na základě souhlasu Nájemce, sdělí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy nebo zákona, Pronajímatel oznámí Nájemci i právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje, 
c) třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté, 
d) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny, 
e) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny, 
f) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů, 
g) seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
h) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
i) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
j) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
k) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
l) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
m) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud Pronajímatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Nájemce.
14.10 Právo Nájemce podle těchto VOP lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana Nájemce nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.
14.11 Nájemce na základě bezplatné písemné žádosti má právo u Pronajímatele zamítat 1. zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci, 2. využívání titulu, jména, příjmení a adresy Nájemce pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo poskytování titulu, jména, příjmení a adresy Nájemce pro účely přímého marketingu.
14.12 Nájemce na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u Pronajímatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováváním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka Nájemce je oprávněná, Pronajímatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování Nájemce namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.
14.13 Nájemce na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u Pronajímatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí Pronajímatele, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Nájemce má právo žádat Pronajímatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Pronajímatel je povinen žádosti Nájemce vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba. Nájemce nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů Nájemce, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů Pronajímatele vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku Nájemce, nebo pokud Pronajímatel na základě Smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů Nájemce.
14.14 Pokud Nájemce uplatní své právo 1. písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem Nájemce doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, 2. osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis nájemce; kopii zápisu je Pronajímatel povinen předat Nájemci, 3. u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce těchto VOP, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat Pronajímateli bez zbytečného odkladu.
14.15 Nájemce při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat příslušnému úřadu pověřeného ochranou osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
14.16 Pokud Nájemce nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud Nájemce nežije, jeho práva může uplatnit blízká osoba.
14.17 Žádost Nájemce podle tohoto článku těchto VOP a vybaví Pronajímatel bezplatně, kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace Nájemci, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Pronajímatel je povinen písemně vybavit žádost Nájemce podle tohoto článku těchto VOP nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
14.18 Pronajímatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje Zájemce o Služby / Nájemce účelem uzavření Smlouvy a těchto VOP prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:
a) Obchodního zástupce jako je identifikován v bodě 1.3 těchto VOP,
b) Dopravců a přepravců a poštovních doručovatelů uvedených na Webu za účelem předání Předmětu nájmu,
c) Opraven a servisních středisek, jak jsou uvedeny v příslušných záručních listech nebo na Webu, a to pro účely údržby Předmětu nájmu a oprav vad Předmětu nájmu.
 

15. SDĚLOVÁNÍ, DORUČOVÁNÍ

15.1 Jakoukoliv informaci, oznámení, odstoupení od Smlouvy nebo jiné podání Zájemce o Služby / Nájemce, doručuje Zájemce o Služby / Nájemce v listinné podobě na provoz Obchodního zástupce, na adresu sídla Obchodního zástupce, případně na jinou adresu určenou pro účely doručování takového podání nebo na emailovou adresu Obchodního zástupce nebo prostřednictvím Konta Nájemce. Aktuální kontakty Obchodního zástupce jsou dostupné na Webu a jsou uvedeny v bodě 1.3. těchto VOP. Pokud Zájemce o Služby / Nájemce doručí podání v jiné než listinné podobě nebo ve formě, která vzbuzuje pochybnosti o obsahu a autenticitě podání, může ho Pronajímatel požádat o doručení originálu nejpozději do 3 pracovních dnů; na podání, které nebyly takto doplněny, se nepřihlíží, pokud nebylo dohodnuto jinak.
15.2 Strany se mohou dohodnout i na jiné než listinné formě doručování, zejména elektronické s využitím prostředků komunikace na dálku, při kterých je písemná forma zachována a jsou splněny podmínky právních předpisů (zejména při objednávání Služeb a uzavírání Smlouvy jako je předpokládané v těchto VOP).
15.3 Jakoukoliv informaci, oznámení, upomínku, fakturu, zálohovou fakturu, odstoupení nebo jiné oznámení Pronajímatele doručuje Pronajímatel Zájemci o Služby / Nájemci vždy s přihlédnutím k povaze oznámení některým z následujících způsobů:
a) doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou Nájemcem v Objednávce, která se považuje za doručenou dnem převzetí Nájemcem. Pokud nelze zásilku z jakéhokoli důvodu takto doručit, považuje se za doručenou posledním dnem odběrní lhůty určené pro její vyzvednutí po uložení u subjektu pověřeného doručováním (např. Provozovatel),
b) obyčejnou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou Nájemcem v Objednávce, která se považuje za doručenou na čtvrtý den po jejím odeslání,
c) prostřednictvím volání, SMS, faxem nebo e-mailem. Taková zpráva se považuje za oznámenou dnem jejího odeslání na telefonní číslo Nájemce, resp. e-mail. Za její doručení se považuje dovolání se, uložení zprávy do hlasové schránky nebo tři marné pokusy o dovolání se. Oznámení doručené prostřednictvím Konta Nájemce na Webu, pokud je jeho využívání stranami dohodnuto, se považuje za doručené dnem jeho zpřístupnění v portálu,
d) zveřejněním na Internetové stránce, na provozních místech nebo jiným obdobným způsobem, které se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění. Tento způsob oznámení se nevztahuje na upomínky, faktury, výpovědi a odstoupení nebo jiné právní úkony určené právním předpisem,
e) jiným vhodným způsobem.
15.4 Za den doručení zásilky se považuje i den, kdy ji Nájemce odmítne převzít nebo který je na zásilce vyznačena poznámka, že Nájemce se odstěhoval, je neznámý nebo podobného významu a novou adresu Nájemce neoznámil. Zásilky jsou doručovány pouze v rámci tuzemska, pokud není dohodnuto jinak.
 

16. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1 Na všechny vztahy mezi Pronajímatelem a Zájemcem o Služby / Nájemcem se vztahuje právní řád Slovenské republiky, a to bez ohledu na to v jakém státě se Služba poskytuje a jaký státní příslušník je v postavení Odběratele Služby, resp. Nájemce. Vztahy, které nejsou upraveny ve Smlouvě a těchto VOP se řídí příslušnými právními předpisy Slovenské republiky.
16.2 Smluvní strany budou všechny spory řešit přednostně mimosoudní cestou, jednáním nebo dohodou. Pokud nevyřeší spor mimosoudně, v případě sporu je dána pravomoc obecného soudu podle právních předpisů Slovenské republiky a pokud není možné takto určit soud je příslušný k projednání věci v prvním stupni Okresní soud Prešov, pokud strany neuzavřely zvláštní rozhodčí smlouvu.
16.3 Nájemci - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Nájemce - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nájemce - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Nájemce - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti. 
 

17. ZMĚNY A PLATNOST VOP

17.1 Pronajímatel má právo měnit tyto VOP. Změna VOP se považuje za změnu smluvních podmínek. Pronajímatel má právo změnit VOP, přičemž změnou smluvních podmínek se rozumí zejména úplná nebo částečná úprava, změna nebo zrušení Služby, včetně její kvality, rozsahu, struktury, ceny nebo jiné podmínky (dále jako "změna smluvních podmínek").
17.2 Pronajímatel je oprávněn provést změnu smluvních podmínek z důvodu sjednaného ve Smlouvě nebo v kterékoli součásti Smlouvy nebo z některého z následujících důvodů:
a) změny podmínek na trhu poskytování Služeb,
b) zvýšení nákladů Pronajímatele souvisejících s poskytováním Služby,
c) změny inflace,
d) změny marketingové strategie Pronajímatele, spočívající zejména zavedení, změně nebo zrušení Služeb,
e) technologického vývoje Služeb,
f) legislativní změny s přímým nebo nepřímým dopadem na smluvní podmínky (včetně změny sazby DPH nebo jiné platby), nebo
g) vydání rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci (včetně orgánů Evropských společenství), které zakládá povinnost nebo právo Pronajímatele provést změnu smluvních podmínek.
17.3 Pronajímatel bude při oznamování změny VOP postupovat tak, že toto zveřejní na Webu a Nájemcem jejich zašle do jejich Konta Nájemce při registraci.
17.4 Pronajímatel je povinen oznámit Nájemci podstatnou změnu smluvních podmínek, která se Nájemce týká, nejméně jeden měsíc před její účinností. Podstatnou změnou smluvních podmínek se rozumí jednostranná změna v neprospěch Nájemce týkající se zejména změny ceny, zdroje a způsobu výpočtu ceny za poskytovanou Službu, změny kvality poskytované Služby nebo změny času trvání Smlouvy včetně minimálních podmínek používání nebo trvání Služby, nebo změna těch smluvních podmínek, na kterých se Pronajímatel a Nájemce písemně ve Smlouvě dohodli, že budou považovány za podstatné.
17.5 Za podstatnou změnu smluvních podmínek se nepovažuje změna, která je přímo či nepřímo vyvolaná změnou právního předpisu nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy nebo orgánu Evropské unie.
17.6 Pokud Nájemce nesouhlasí s podstatnou změnou smluvních podmínek, má právo odstoupit od Smlouvy bez sankcí, a to nejpozději do jednoho měsíce od oznámení dané podstatné změny. Uvedené nemá vliv na vrácení Předmětu nájmu a nároky v souvislosti s vracením Kauce a započtením nároků Pronajímatele na Kauci.
17.7 V takovém případě právní účinky odstoupení od Smlouvy nastanou ke dni nabytí účinnosti změny smluvních podmínek. Pokud Nájemce neodstoupí od Smlouvy z důvodu podstatné změny smluvních podmínek způsobem a ve lhůtě jednoho měsíce, má se za to, že s danou podstatnou změnou smluvních podmínek souhlasí.
17.8 Informace o dalších změnách smluvních podmínek Pronajímatel oznámí Nájemci některým ze stanovených způsobů oznamování podle článku 15. těchto VOP nejpozději ke dni účinnosti změny smluvních podmínek, pokud ve zvláštních případech nevyplývá Pronajímateli povinnost oznámit danou změnu dříve. Taková změna je účinná ke dni uvedenému Pronajímatelem v oznámení o změně smluvních podmínek.
17.9 Na vztah mezi smluvními stranami, založený Smlouvou, se po celou dobu uplatňují VOP v jejich aktuálním znění. Zánik Smlouvy se nedotýká účinnosti těch ustanovení VOP, které s ohledem na svou povahu mají přetrvat až do úplného vyrovnání nároků ze Smlouvy, zejména o odpovědnosti za škodu, náhradě škody a sankcích, ustanovení o volbě práva.
17.10 Pokud se některé ustanovení VOP stane neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Pronajímatel nahradí dané ustanovení platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které se bude co nejméně odlišovat od principů uvedených ve VOP při zachování účelu a smyslu daného ustanovení.
17.11 VOP vydané Pronajímatelem pozbývají platnosti a účinnosti vždy dnem vstupu a účinnosti nových VOP vydaných Pronajímatelem. Všechny Smlouvy a další dohody uzavřené před účinností nových VOP mezi smluvními stranami a které spravovaly původními VOP, se ode dne účinnosti nových VOP řídí novými VOP a považují se za Smlouvy uzavřené podle nových VOP.
17.12 Ustanovení této části se rovněž vztahují na změny a platnost Ceníku a případně zvláštních smluvních podmínek, pokudVŠEOBECNÉ SMLUVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRONÁJEM VÝROBKŮ 
PRO OSOBY, KTERÉ JSOU SPOTŘEBITELI
 

18. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Těmito VOP se ruší a nahrazují všechny dosud platné ustanovení smluvních podmínek, které byly vydány Pronajímatelem nebo jeho právním předchůdcem či jinou osobou na jejíž místo Pronajímatel nastoupil do stávajících právních vztahů týkajících se nájmu (dále jen "Původní podmínky“).
18.2 Část práv a povinností uvedených v Původních podmínkách, která se ruší těmito VOP a nebyla výslovně nahrazena v těchto VOP, se ode dne účinnosti těchto VOP spravuje těmi ustanoveními těchto VOP, které jsou jim nejblíže.
18.3 Dosavadní smluvní vztahy, které se spravovaly Původními podmínkami se řídí těmito VOP, pokud Nájemce, resp. Odběratelé Služeb do 14 dnů ode dne co jim je přijetí těchto nových VOP oznámeno prostřednictvím emailu písemně neoznámí, že od smlouvy odstupují a nové VOP odmítají. Odmítnutím nových VOP Smlouva automaticky zaniká. Neodmítnutí nových VOP Smlouva automaticky přechází pod režim nových VOP. Odběratel Služeb, který odmítne nové VOP je povinen vrátit Předmět nájmu Pronajímateli do 15 dní. Pokud Předmět nájmu nevrátí, tak jde o hrubé porušení Smlouvy a vzniká Pronajímateli škoda ve výši složené Kauce, a proto Kauce propadá a Pronajímatel přestává poskytovat Služby Nájemci.
18.4 Tyto VOP nabývají účinnosti vůči Zájemci o Služby / Nájemci odesláním Objednávky Pronajímateli. Zájemce o Služby / Nájemce zasláním Objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. 
18.5 Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy a informace, práva a povinnosti uvedené v těchto VOP jsou informacemi, právy a povinnostmi, které jsou poskytovány Zájemci o Služby / Nájemci před tím, než odešle Objednávku.
18.6 Nedílnou součástí těchto VOP jsou jejich následující přílohy: Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.  
 
 
Kompletní Všeobecné Obchodní podmínky výlučně k Pronájmu najdete zde.
 
Příloha č. 1 k VOP
Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
Jméno, příjmení, titul:   .............................................................................................. 
Adresa bydliště:    ....................................................................................................... 
Telefonní číslo/ email:   .............................................................................................. 
(dále jen jako „spotřebitel“) 
tímto odstupuji od Smlouvy uzavřené se společností TEULTD LTD, se sídlem Suite 2, First Floor, Kenwood House, 77A Shenley Road, Borehamwood WD6 1AG, Velká Británie, ve věcech týkajících se TEULTD LTD, organizační složka, se sídlem Šafárikova 5922/39, 080 01 Prešov, Slovenská republika, identifikační číslo: 47896191 (dále jen jako „podnikateľ“). 
Spotřebitel tímto vrací podnikateli v lhůte 14 dní zboží podle níže uvedených údajů: 
Číslo objednávky a faktury:    .................................................................................. 
Datum objednání (vystavení faktury): ....................................................................
Datum přijetí zboží:    ............................................................................................... 
Výrobky, které spotřebitel vrací (přesný název a kód zboží podle nabídky): 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Spotřebitel vrátil výrobek v místě osobního převzetí:     ...................................... 
Datum převzetí výrobku pracovníkem e-shopu :     .............................................. 
Výrobek byl doručený na adresu oprávněné osoby podnikatele touto přepravní organizací: 
.....................................................................................................................................
Důvod vrácení výrobku (dobrovolný údaj):     ........................................................ 
...................................................................................................................................... 
Podnikatel je oprávněn požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. 
Přeji si vrátit peníze poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu     ................................................... 
Přeji si vrátit peníze na bankovní účet:     ......................................................................................................  
Podrobné informace o možnostech vrácení zboží jsou uvedené na stránce Turbado.cz, v sekci "Obchodní podmínky".  
Spotřebitel a podnikatel svými podpisem potvrzují správnost údajů. 
V ....................................., dne ........................, podpis spotřebitele .............................................. 
V ....................................., dne ........................, podpis podnikatele ...............................................